VOORWAARDEN SALON

Algemene Voorwaarden 1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidsinstituut feelgood en een cliënt waarop Schoonheidsinstituut feelgood deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Inspanningen Schoonheidsinstituut feelgood Schoonheidsinstituut feelgood zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidsinstituut feelgood zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 3. Afspraken De cliënt/contactpersoon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan het Schoonheidsinstituut feelgood melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidsinstituut feelgood het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling(en) aan de client berekenen met een minimum van € 25,– per half uur. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden in rekening gebracht op basis van de dan geldende verkoopprijs. Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Schoonheidsinstituut feelgood de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Schoonheidsinstituut feelgood de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Schoonheidsinstituut feelgood moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de client melden. 4. Betaling Schoonheidsinstituut feelgood vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Slechts na overleg met de schoonheidsspecialiste/hairstyliste kan er achteraf betaald worden middels een factuur. De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 8 dagen. Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt de cliënt een 1e herinnering, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft Schoonheidsinstituut feelgood de vordering over aan een bevoegd incasso bureau. 5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet Schoonheidsinstituut feelgood vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste/ hairstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidsinstituut feelgood heeft de recht om de persoonlijke gegevens van de cliënt op te nemen in een geautomatiseerd systeem. Schoonheidsinstituut feelgood behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidsinstituut feelgood zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 6. Geheimhouding Schoonheidsinstituut feelgood is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als Schoonheidsinstituut feelgood vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste/hairstyliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 7. Aansprakelijkheid Schoonheidsinstituut feelgood is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste/hairstyliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Schoonheidsinstituut feelgood is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. 8. Garantie Schoonheidsinstituut feelgood geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien: • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door de schoonheidsspecialiste/hairstyliste, niet heeft opgevolgd. • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. • Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij de Schoonheidsinstituut feelgood gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van het schoonheidsinstituut doch binnen een week (7 dagen). 9. Beschadiging & diefstal Schoonheidsinstituut feelgood heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheidsinstituut feelgood meldt diefstal altijd bij de politie. 10. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidsinstituut feelgood en de behandelende schoonheidsspecialiste/hairstyliste. Schoonheidsinstituut feelgood moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is,

Zal schoonheidsinstituut feelgood de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien Schoonheidsinstituut feelgood en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator. 11. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidsinstituut feelgood het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. 12. Recht Op elke overeenkomst tussen Schoonheidsinstituut feelgood en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. De website van Schoonheidsinstituut feelgood bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk ,lvoor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites. Salon Deals: van wegens de speciale lage tarieven gehanteerd bij deze deals dient u vooraf te betalen voordat een afspraak kan worden gemaakt. Bij niet aantonen van de betalingsbewijs gaan wij vanuit dat u geen deal heeft gekocht en worden de normale tarief voor de behandeling gehanteerd.   Wij accepteren ook niet meer dan 1x GROUPON of 1x SOCIAL DEAL per persoon.   Dus u kunt maar 1x gebruik maken van een speciale aktie tarief of salon deal. (dit zijn namelijk bedoeld voor nieuwe klanten als introductie). Wij houden de recht om u te weigeren als wij vinden dat er hier misbruik van de regels worden gemaakt.   Afspraak maken hou rekening met een terugbel tijd van 48uur. Onze openingstijden staan duidelijk vermeld op de website.